Основні елементи і типи діаграм

Після створення електронних таблиць часто виникає потреба у порівнянні табличних даних, встановлення характеристик певних процесів, виявленні закономірностей змінення величин тощо. Найчастіше у таких випадках використовують діаграми – засоби наочного подання даних.

Діаграми створюють на основі інформації, поданої у вигляді електронної таблиці. Числові значення, дати або грошові суми зображуються на діаграмі у вигляді графічних елементів, наприклад стовпчиків, точок на площині, секторів круга. Крім того, більшість діаграм містять не лише графічні елементи, а і текстові, які пояснюють зміст графічних. Зокрема, такими елементами можуть бути заголовки діаграми та осей координат, назви категорій даних. Усі клітинки, в яких містяться зображувані на діаграмі дані, утворюють діапазон вихідних даних. Зазначимо, що після змінення значень у цьому діапазоні автоматично змінюються відповідні елементи на діаграмі.

Залежно від способу графічного подання даних діаграми розрізняються за типом.

Перелічимо типи діаграм, які використовуються найчастіше.

 • Графік зручно використовувати для побудови графіків математичних функцій. Крім того, діаграми цього типу ілюструють тенденцію змінення даних через постійні проміжки часу (рис. 4.1).

 • Рис. 4.1. Діаграма типу графік
 • Кругову діаграму використовують за необхідності визначити частку окремих елементів у загальному цілому. Цю частку найчастіше вимірюють у відсотках (рис. 4.2).

 • Рис. 4.2. Кругова діаграма
 • Гістограма демонструє абсолютні величини (на відміну від кругової діаграми, що зображує відносні величини). Використовується, коли важливо бачити значення тієї чи іншої числової величини (рис. 4.3).

 • Рис. 4.3. Гістограма
 • Об’ємну гістограму доцільно будувати тоді, коли потрібно зобразити залежність однієї величини від двох інших. Припустимо, ви маєте відомості про відвідування учнями 9, 10 і 11 класів трьох спортивних секцій (рис. 4.4, а). тут кількість учнів залужить від двох параметрів: номера класу та назви секції. Діаграму, побудовану за наведеними вихідними даними, зображено на рис. 4.4, б.

 • Рис. 4.4. Об’ємна гістограма: а – вихідні дані; б – діаграма

  Зауважте, що для опису залежності однієї величини від двох інших використовують не три ряди даних, а двовимірну таблицю, яка може містити довільну кількість рядків і стовпців. Якщо основу об’ємної гістограми на відповідну їй таблицю, то висота кожного стовпчика буде пропорційною тому значенню в таблиці, на якому цей стовпчик розміщено.

 • Поверхня – це різновид об’ємної гістограми, яка визначає залежність між неперервними величинами. Цю діаграму називають також тривимірним графіком (рис. 4.5).

 • Рис. 4.5. Поверхнева діаграма
 • Точкову діаграму обирають найчастіше тоді, коли використовують два набори числових даних, але в жодному з них значення не впорядковані і розподілені нерівномірно. Як правило, подібні дані отримують у результаті статистичних досліджень. Точкова діаграма допомагає визначити, чи існує залежність між наборами даних. Наприклад, якщо потрібно з’ясувати, якою є залежність між вагою і зростом людини, у результаті опитування кількох респондентів можна отримати такі дані, як на рис. 4.6, а. побудувавши за цим діапазоном вихідних даних діаграму, отримаємо результат на рис. 4.6, б.

Рис. 4.6. Побудова точкової діаграми: а – вихідні дані; б – діаграма

Розглянемо призначення основних елементів діаграми на прикладі гістограми (рис. 4.7). зазвичай діаграма будується на координатній площині з осями X та Y. Вісі є на всіх діаграмах, крім кругових. Вісь Х – це вісь категорій. На ній відображаються категорії значень або значення незалежної змінної, наприклад змінної х для графіка функції f(x). Вісь Y називають віссю значень. На цій осі відкладаються числові значення, які змінюються від категорії до категорії, тобто залежать від категорії значень. Тому вісь Y (або вісь значень) також називають віссю, що зображує значення залежної змінної. На цій осі можуть зображуватися, наприклад, значення функції f(x).


Рис. 4.7. Oсновні елементи діаграми

Набір відображуваних на діаграмі значень, що містяться в одному рядку або стовпці електронної таблиці, утворює ряд даних. Візуально ряд даних – це набір елементів даних, зокрема послідовність стовпчиків на гістограмі, набір секторів, що утворюють круг, тощо. На одній діаграмі можу бути подано кілька рядів даних, наприклад графіки кількох функцій. Як правило, елементи кожного ряду зафарбовують в один колір, відмінний від кольорів інших рядів.

Заголовки стовпців і рядків часто використовуються як імена рядів даних, що відображаються у легенді діаграми – прямокутнику з пояснювальними підписами.

Область, де зображуються графічні елементи даних, називається областю побудови (на рис. 4.7 її зафарбовано бежевим кольором).