Редагування таблиць

У разі потреби ви можете видаляти, копіювати чи переміщувати дані в електронній таблиці, змінювати у ній висоту рядків та ширину стовпців, об’єднувати кілька клітинок в одну або, навпаки, поділяти клітинки, які були перед тим об’єднані.

Копіювання, переміщення і видалення даних

Копіювати та переміщувати дані можна як за допомогою миші, так і через буфер обміну. У другому випадку для копіювання спочатку потрібно виділити клітинки і скопіювати їх у буфер обміну за допомогою клавіші Ctrl+C чи кнопки (Копіювати) стандартної панелі інструментів, а для переміщення – вирізати за допомогою клавіш Ctrl+Х чи кнопки (Вирізати). Потім слід зробити активною ліву верхню клітинку діапазону (рис. 1.10), куди вставлятимуться дані, і натиснути клавіші Ctrl+V чи клацнути кнопку (Вставити).


Рис. 1.10. Копіювання вмісту діапазону А1:В2 у діапазон Е1:F2 за допомогою буфера обміну

Для переміщення виділеного діапазону за допомогою миші потрібно встановити на його межі курсор миші та, коли біля нього відобразяться чотири стрілки (), перетягнути діапазон, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші. Копіюють діапазон так само, але при цьому треба утримувати натиснутою кнопку Ctrl; курсор миші під час копіювання набуває такого вигляду: .

Для видалення будь-яких даних достатньо видiлити вiдповiднi клiтинки i натиснути клавiшу Del.

Копiювати, перемiщувати та видаляти можна також цiлi аркушi, виконуючи певнi дiї з їхнiми ярликaми. Щоб перемiстити аркуш, тобто змiнити його мiсце в послiдовностi аркушiв книги, достатньо перетягнути вправо чи влiво ярлик цього аркуша. Якщо пiд час перемiщення ярлика утримувати клавiшу Ctrl, буде створено копiю аркуша. Щоб видалити аркуш, слiд клацнути його ярлик правою кнопкою мишi i вибрати в контекстному меню команду Видалити (рис. 1.11). За допомогою цього меню з аркушем можна виконати й iнші дiї, зокрема й переймeнувати його.


Рис. 1.11. Контекстне меню ярлика аркуша

Змiнення висоти рядкiв та ширини стовпцiв

Змiнити ширину стовпця або висоту рядка елeктронної таблицi можна двома способами:

  • встановити курсор мишi на межу мiж заголовками рядкiв або стовпцiв так, щоб вiн набув вигляду двонапрямлeної стрiлки (рис. 1.12, а), i перетягнути межу вправо, влiво, вверх чи вниз;
  • клацнути правою кнопкою мишi заголовок стовпця (рядка), вибрати в контекстному меню команду Ширина стовпця (Висота рядка) i у вiкнi, що вiдкриється (рис. 1.12, б), ввести числове значення ширини стовпця (висоти рядка).

Рис. 1.12. Визначення ширини стовпця: а - за допомогою мишi; б - шляхом уведення значення з клавiатури

Перший спосiб застосовують для встановлення приблизного розмiру стовпця або рядка, другий - для бiльш точного.

Видiливши кiлька рядкiв або стовпцiв, їх висоту або ширину можна задати одночасно. Цей прийом використовують, зокрема, у разi, якщо висоту кiлькох рядкiв або ширину кiлькох стовпцiв потрiбно зробити однаково.

Якщо для рядка задати нульову висоту або у його контекстному меню вибрати команду Приховати, рядок не буде вiдображатися. Щоб цей рядок знову було видно на екранi, слiд видiлити кiлька iнших рядкiв, що йдуть до та пiсля нього, i виконати команду Вiдобразити їхнього контекстного меню. Аналогiчнi дiї можна виконувати зi стовпцями.

Об'днання клiтинок

Iнодi, зокрема пiд час оформлення заголовкiв таблиць, виникає потреба так розмiстити данi, якi вводяться, щоб вони займали кiлька клiтинок (рис. 1.13). Для цього слiд об'єднати цi клiтинки прямокутного дiапазону i вирiвняти вмiст утвореної клiтинки по центру. Зазначенi операцiї можна виконати зa допомогою кнопки (Об'єднати та розмiстити в центрi) панелi iнструментiв Форматування. Пiсля її клацання новоутворена клiтинка матиме ту саму адресу, яку мала лiва верхня клiтинка початкового дiапазону. Для скасування об'єднання достатньо видiлити дiапазон з об'єднаними клiтинками й знову клацнути цю клiтинку.


Рис. 1.13. Заголовок таблицi з об'єднаними клiтинками

Вставлення та видалення рядкiв або стовцiв

Щоб додати до таблицi порожнiй рядок або стовпець, потрiбно видiлити той рядок (стовпець), на мiсце якого слiд уставити порожнiй, i виконати команду Основне Клітинки Вставити Додати стовпці (рядки) до аркуша. Для вставлення кiлькох рядкiв (стовпцiв) трeба попередньо видiлити стiльки ж рядкiв (стовпцiв), скiльки їх заплановано вставити. Пiсля виконання команди видiлені рядки (стовпці) зсунуться вниз (праворуч), а на їхнє місце буде встановлено порожні рядки (стовпці).

Для видалення рядка (стовпця) потрібно виділити її та виконати команду Основне Клітинки Видалити Видалити клітинки (Видалити стовпці (рядки) з аркуша). Щоб видалити кілька рядків (стовпців), слід попередньо виділити їх. Виділені рядки після виконання команди Видалити зникнуть, а рядки, розміщені нижче (стовпці праворуч), зсунуться та займуть їхнє місце.

Слід розрізняти операції видалення стовпця (рядка) та видалення даних з них. Для виконання останньої операції слід виділити рядок (стовпець) і натиснути клавішу Del. У разі видалення даних рядок чи стовпець залишиться, але його клітинки будуть очищені (рис. 1.14, б). Проте у разі видалення рядка або стовпця він зникне, а рядки (стовпці), розміщені нижче (праворуч), будуть автоматично перенумеровані (рис. 1.14, в).


Рис. 1.14. Видалення даних і рядка: а - вихідна таблиця; б - видалення даних з клітинок рядка; в - видалення рядка